Práva dotknutých osôb

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú / podľa čl.15 Nariadenia a §21 Zákona /

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

- účele spracúvania osobných údajov,

- kategórii spracúvaných osobných údajov,

- identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

- dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

- práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

- práve podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, alebo podať v zmysle Zákona návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,

- ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, poskytnúť dotknutej osobe akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,

- existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa §28 ods.1 a 4, v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame automatizovaného individuálneho rozhodovania a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu,

- ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa ich prenosu podľa §48 ods.2 až 4,

- prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie, opakované poskytnutie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať osobné údaje podľa odseku nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.


Právo na opravu osobných údajov / podľa čl.16 Nariadenia a §22 Zákona /

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.


Právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”) osobných údajov / podľa čl.17 Nariadenia a §23 Zákona /

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je naplnený niektorý z následovných dôvodov:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali,

- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa §27 ods.1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvaniu osobných údajov podľa §27 ods.2,

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,

- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl.8 ods.1 Nariadenia a §15 ods.1 Zákona.


Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.


Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

- na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

- na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,

- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods.2 písm.h) až j),

- na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa §78 ods.8, ak je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov / podľa čl.18 Nariadenia a §24 Zákona /

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto uvedených prípadov:

- dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa čl.21 ods.1 Nariadenia a § 27 ods.1 Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.


Ak dôjde k obmedzenému spracovaniu osobných údajov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí v súlade s vyššie uvedeným, je prevádzkovateľ povinný informovať predtým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.


Právo na prenosnosť osobných údajov / podľa čl.20 Nariadenia a §26 Zákona /

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo získať (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) a právo preniesť osobné údaje priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov je možné za predpokladu, že:

- sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlas alebo zmluva,

- spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.


Právo namietať spracúvanie osobných údajov / podľa čl.21 Nariadenia a §27 Zákona /

V prípade, ak je právny základ spracúvania osobných údajov splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (podľa čl.6 ods.1 písm.e) Nariadenia alebo §13 ods.1 písm.e) Zákona) alebo oprávnený záujem (podľa čl.6 ods.1 písm.f) Nariadenia alebo §13 ods.1 písm.f) Zákona) má dotknutá osoba tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu.

V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:

- nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo

- dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovaniu (ak sa vykonáva) / podľa čl.22 Nariadenia a §28 Zákona /

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne ovplyvňujú.

Toto právo sa neuplat ňuje, ak je rozhodnutie:

- nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

- povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

- založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.


Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov / podľa čl.7 Nariadenia a §14 Zákona /

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba ma právo kedykoľvek tento súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

- rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený,

- emailovou správou zaslanou na adresu elektroinstalaciepoprad@gmail.com (do predmetu uviesť text "GDPR - odvolanie súhlasu"),

- zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o., Fraňa Kráľa 2071/34, 058 01 Poprad, Slovenská republika (na obálke uveďte text "GDPR - odvolanie súhlasu").


Spôsob akým môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo a aký je postup prevádzkovateľa pri napĺňaní práv dotknutej osoby

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo podaním žiadosti formou:

- zaslania na emailovú adresu prevádzkovateľa: elektroinstalaciepoprad@gmail.com,

- zaslaním doporučenej písomnej zásielky na adresu sídla prevádzkovateľa: ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o., Fraňa Kráľa 2071/34, 058 01 Poprad, Slovenská republika,

- telefonicky na kontakt, ktorý je uvedený na Web.stránke prevádzkovateľa www.elektroinstalaciepoprad.sk v záložke: kontakt a info..


Prevádzkovateľ dotknutej osobe poskytne pri uplatňovaní jej práv plnú súčinnosť.


Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť.

Ak je žiadosť neopodstatnená alebo neprimeraná, napríklad pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže pristúpiť k odmietnutiu konať na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti. Prevádzkovateľ znáša bremeno preukázania zjavnej neopodstatnenosti alebo neprimeranosti žiadosti. Inak sa informácie v zmysle č.12 ods.5 Nariadenia a §29 ods.5 Zákona poskytujú bezodplatne.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o všetkých opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa čl.15 až 22 Nariadenia a podľa §21 až 28 Zákona, bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a ich počet. V prípade vzniku predĺženia lehoty, bude o tom dotknutá osoba informovaná do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

V prípade ak by prevádzkovateľ neprijal opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy v zmysle Nariadenia, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona.

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa č.16, čl. 17 a čl.18 Nariadenia alebo §22, 23 a 24 Zákona, pokiaľ sa to nepreukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch bude informovať aj dotknutú osobu, ak si to bude požadovať.


Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo aj podaním sťažnosti na dozorný orgán, resp. podaním návrhu na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením. Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa čl.78 Nariadenia. Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,

telefónny kontakt: +421 /2/ 3231 3214

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

web: https://dataprotection.gov.sk

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osoby / podľa čl.34 Nariadenia a §41 Zákona /

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.


Oznámenie dotknutej osobe musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osoby, informácie a opatrenia v následovnom rozsahu:

- meno/názov a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iný kontakt, kde možno získať viac informácii,

- opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,

- opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.


Uvedené oznámenie sa nevyžaduje v prípade, ak:

- prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka,

- prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, na základe ktorých sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky,

- by to vyžadovalo neprimerané úsilie (V takom prípade bude prevádzkovateľ informovať verejnosť alebo prijme iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom).
Posledná aktualizácia dňa: 10.1.2019