Informácie o spracúvaní osobných údajov

Dňa 25. mája 2018 nadobudli účinnosť:

Pramene práva

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

- platné od 25.5. 2016 a účinné od 25.5. 2018 GDPR – General Data Protection Regulation,


Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV

- účinná od 25.5. 2018,


Nový zákon o ochrane osobných údajov - zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- účinná od 25.5. 2018,


ktoré predstavujú zmenu v spracúvaní osobných údajov.


Vychádzajúc z vyššie uvedeného, Vás týmto informujeme o spracúvaní osobných údajov.


- Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.


- Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.Ak máte podozrenie na porušenie ochrany osobných údajov, kontaktujte prevádzkovateľa.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o.

IČO: 48 061 999

Sídlo: Fraňa Kráľa 2071/34, 058 01 Poprad, Slovenská republika

Kontaktná osoba: +421 948 132867

e-mail.: elektroinstalaciepoprad@gmail.com