Informačná povinnosť, kaMEROVÝ SYSTÉM

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).                    

Prevádzkovateľ: prevádzkovateľom kamerového sytému je vždy určený správca. V prípade potreby kontaktovania prevádzkovateľa kamerového systému kontaktuje zodpovednú osobu

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Rudolf Gorel, telefón: +421 948 132 867, e-mail: rudolfgorel@gmail.com

Účel spracúvania osobných údajov: ochrana majetku správcu, života a zdravia osôb prostredníctvom stáleho kamerového systému

Právny základ spracúvania osobných údajov: oprávnené záujmy správcu a tretích strán.(článok 6 odst. 1 písm. f)

Účel spracúvania: ochrana majetku správcu, života a zdravia osôb prostredníctvom stáleho kamerového systému

Oprávnený záujem: ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia

Popis kategorií subjektov údajov:osoby a objekty vstupujúce do záznamu kamerového systému

Popis kategorií osobných údajov:identifikačné údaje vo forme kamerového záznamu

Informácie poskytované subjektom údajov: prostredníctvom piktogramov umiestnených na vstupoch do zaznamenávaného priestoru, vrátane identifikácie správcu a informácie, kde je možné získať ďaľšie informácie


Elektroinštalácie Poprad, s.r.o. - nalepka kamery

Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Príjemcovia osobných údajov: v odôvodnených prípadoch orgány činné v trestnom konaní, prípadne iné zainteresované subjekty pre naplnenie účelu spracovania (napr. poisťovňa). Nie sú plánovaný príjemcovia tretích krajín.

Režim kamier: klasický záznam bez využitia softvérového porovnávania biometrických charakteristik.


Doba uchovávania:ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

Neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.

Poučenie o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:
             -požadovať prístup k jej osobným údajom;
             -požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
             -namietať spracúvanie osobných údajov,
             -na prenosnosť svojich osobných údajov;
             -kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
             -právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.
Posledná aktualizácia: 13.12.2018

SPAŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU
Elektroinštalácie Poprad, s.r.o. - dokumenty